søndag 15. februar 2009

Estetiske læreprosesser i skolen

Flere lærerstudenter ved praktisk pedagogisk utdanning spør nå om hvordan lærere kan tilrettelegge for og ta i bruk mer estetikk og estetiske læreprosesser i skolen. Estetiske elementer som drama, film/mediekunnskap, dans, bildekunst, litteratur, kunst og håndverk og musikk involverer estetiske læreprosesser. Når de estetiske erfaringer, opplevelser og refleksjon er en integrert del av læringsarbeidet har skolen en bedre mulighet til å ivareta det faglige, sosiale og kulturelle mangfoldet i dagens skole på en bedre måte. Estetiske læreprosesser inkluderer ikke bare elevenes kognitive forutsetninger i læreprosessen, men også deres sanser, følelser og aktive skapende handlinger, ved at tanker, følelser og handling integreres i en og samme læringsprosess.

Estetiske læringskompetanser fremmer evne til å forholde seg kreativt i møte med livet. Anvendelse av estetiske læreprosesser vil tilføre skolen større variasjon i lærings- og uttrykksformer. Det handler om ta i bruk noen viktige opplevelsesmessige og erkjennelsesmessige dimensjoner i læreprosesser: de narrative, de empatiske, de affektive, det som forstyrrer det som er tatt for gitt og det kunstneriske. Estetisk kommunikasjon handler om samspill og motspill mellom orden og uorden som åpner for ny mening og sansning. Estetisk læring handler om motivasjon til å jakte på det ukjente som en oppdagelsesreisende.

De estetiske læreprosesser tilrettelegger for inntrykk og uttrykk og at læring skjer gjennom alle sanser. Det handler om håndverksmessig virksomhet, eksperimentell og vitenskapelig virksomhet, skapende og uttrykksmessig virksomhet, kommunikativ virksomhet og opplevelsesmessig virksomhet. De håndverksmessige eller produktive i det aktuelle faget kan komme mer til uttrykk gjennom form, farge, bilder og sansning. Dessuten skal det musiske element ivaretas. Det musiske har først og fremst mulighet til å vise seg når sansene vekkes og stimuleres. Den enkelte person berøres personlig, opplevelsene setter spor etter seg. Dette avhenger igjen av den enkelte persons sinnstilstand, åpenhet, lydhørhet og dessuten av hele stemningen. Det musiske refererer til den enkeltes "sanseberedskap" og er tett knyttet til det opplevelsesmessige - gjerne på det mer kunstneriske og estetisk skapende nivå. Det estetiske og musiske handler om gi konkrete opplevelser, om stemninger, om å dyrke magien, om å være åpen, om å skape et frirom og om "å våge". For å møte barn/unge i dagens skole trenger lærere å ta i bruk kreative arbeidsformer og estetiske erfaringsområder for å stimulere til økt entusiasme for læring og for livet.

Ingen kommentarer: